Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 5

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 5 Giúp bạn hiểu được khái quát về cạnh tranh và cạnh tranh qua giá, phân tích cạnh tranh trong thiết lập giá, quản trị thông tin trong thiết lập giá