Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2 Cho ta biết về khái niệm , phân loại , phân tích chi phí . Cũng như phương pháp xác định chi phí và những cân nhắc khi lựa chọn chỉ tiêu chi phí làm cơ sở xuất phát cho mức giá