Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Ths. Lương Thu Hà

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Lựa chọn chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược gồm các kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược, lựa chọn chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược. Bài giảng sẽ giúp bạn hiểu và nắm vững các kiến thức về quản trị doanh nghiệp về chiến lược.