Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Ths. Lương Thu Hà

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích và đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp, bài giảng cung cấp các kiến thức về chiến lược phát triển doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp...tài liệu hay dành cho sinh viên quản trị kinh doanh và nhà quản trị tham khảo.