Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Hà Anh Tuấn

Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm môi trường kinh doanh, yếu tố môi trường toàn cầu, yếu tố môi trường tổng quát, yếu tố môi trường ngành, ma trận đánh giá yếu tố môi trường.