Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Ths. Lương Thu Hà

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp tìm hiểu về nhiệm vụ của doanh nghiệp, cách xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Cùng tham khảo tìm hiểu để quản trị chiến lược tốt.