Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược nêu rõ các khái niệm và bản chất của quản trị chiến lược, phương pháp ra quyết định chiến lược và hệ thống thông tin trong quản trị.