Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

"Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 5: Phân tích và lựa chọn chiến lược" trình bày được các khái niệm, vai trò của phân tích chiến lược; phân tích và vận dụng được các công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược.