Bài giảng PR - Quan hệ công chúng - Trần Ngọc Châu

Bài giảng "PR - Quan hệ công chúng" của Trần Ngọc Châu trình bày về định nghĩa PR - quan hệ công chúng, đối tượng PR, phân tích quy trình PR, yếu tố thành công cho một chiến dịch PR, chiến dịch PR và lên kế hoạch PR.