Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Tiếp cận hướng đối tượng - Nguyễn Anh Hào

Trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng đối tượng, Tác giả trình bày nội dung về khái niệm tiếp cận hướng đối tượng, mô hình hóa trong OOAD, phương pháp tìm các đối tượng, xác định thuộc tính, dịch vụ, hành vi và quan hệ của đối tượng, mô hình trạng thái. Mời các bạn tham khảo!