Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: tiếp cận hướng cấu trúc - Nguyễn Anh Hào

tiếp cận hướng cấu trúc đề cập đến xác định yêu cầu và nội dung khảo sát, các phương pháp khảo sát truyền thống và hiện đại, các phương pháp mô hình hóa hệ thống, lược đồ dòng dữ liệu, các bước thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.