Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ" bao gồm các nội dung: Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ, phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu, phân tích biến động giá thành theo khoản mục chi phí,... Mời các bạn tham khảo.