Bài giảng Phân tích Chính sách Tài chính - Ngân sách - PGS.TS. Đặng Văn Thanh

Bài giảng Phân tích Chính sách Tài chính - Ngân sách trình bày về chính sách tài chính và hoạch đinh chính sách Tài chính; phân tích chính sách Tài chính - Ngân sách; phân tích chính sách Tài chính trên cơ sở báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách.