Bài giảng Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế

Bài giảng Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thông, nguyên nhân truyền thông thất bại và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.