Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu", cụ thể như: Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán, yêu cầu của thông tin tính giá, tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu,...