Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu, thực hiện được các định khoản kế toán và chỉ ra được các quan hệ đối ứng, phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nhớ được kết cấu một số tài khoản đặc biệt trong bảng hệ thống tài khoản kế toán.