Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Nội dung chương 6 trình bày khái niệm - đặc điểm - nhiệm vụ của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán quá trình bán hàng, kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.