Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán

Chương 1 Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm về kế toán; phân loại kế toán; đối tượng kế toán; vai trò, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán; nguyên tắc kế toán; luật kế toán; chuẩn mực kế toán... Mời các bạn cùng tham khảo.