Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương mở đầu - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương mở đầu giới thiệu môn học: Trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Thương mại, giúp người học nắm và hiểu sâu các mặt hoạt động nghiệp vụ của NHTM.