Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - TS. Lê Đình Hạc

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 có nội dung trình bày về nghiệp vụ nguồn vốn bao gồm khái niệm, đặc điểm, tiền gửi giao dịch của các loại vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn vay.