Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 – Nguyễn Văn Vũ An


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 trình bày các nội dung: Bản chất của nghiệp vụ ngân hàng, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng thương mại, tổ chức bộ máy ngân hàng thương mại, thu nhập  - chi phí và lợi nhuận, các mặt hoạt động của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)