Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing. Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu. Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing. Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu. Giới thiệu khái quát về thiết kế thu thập thông tin và xác định ngân sách dành cho cuộc nghiên cứu. Trình bày khái quát các đề mục chính của bản đề xuất nghiên cứu.