Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu

Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về yêu cầu và chức năng của bản báo cáo kết quả nghiên cứu và các định hướng chủ yếu khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Nắm được kết cấu của một bản báo cáo kết quả nghiên cứu marketing thông thường và thiết kế việc viết báo cáo. Biết cách vận dụng các kỹ năng thuyết trình kết quả nghiên cứu trước các đối tượng người nghe nhất định.