Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm

Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về Ngân hàng thương mại", cụ thể như: Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm hai cấp, vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính, khái niệm ngân hàng thương mại,...