Bài giảng môn Thị trường chứng khoán: Chương 0&1&2 - Bùi Ngọc Toản

Bài giảng môn Thị trường chứng khoán: Chương 0, 1, 2 trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, các công ty cổ phần chứng khoán. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này bao gồm: Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán; khái niệm, cơ cấu, bản chất, cơ cấu của thị trường chứng khoán; mục tiêu và nguyên nhân khách quan thành lập thị trường chứng khoán và các nội dung khác.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)