Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 3 trình bày các điều kiện và phương thức thanh toán quốc tế như phương thức chuyển tiền, phương thức thanh toán nhờ thu và ưu, nhược của các phương thức thanh toán trên.