Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 1&2 - ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng môn Thanh toán quốc tế: Chương 1&2 trình bày các nội dung thương mại và tỷ giá hối đoái, bao gồm tổng quan về ngân hàng thương mại như khái niệm, phân loại, hoạt động, dịch vụ ngân hàng; các phương tiện thanh toán quốc tế, các loại hối phiếu, chứng từ bảo hiểm.