Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 Quản lý khủng hoảng cung cấp cho người học những kiến thức như: Xung đột/Quản lý xung đột; Vấn đề/Quản lý vấn đề; Khủng hoảng/Quản lý khủng hoảng; Truyền thông khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!