Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 8 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ trình bày tổng quan về NHTW; bảng quyết toán tài sản NHTW; NHTW & quá trình cung ứng tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.