Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 4 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường trái phiếu; nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường tiền tệ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.