Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) - Huỳnh Thị Ngọc Phương

Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) trình bày các nội dung sau trình bày các nội dung quan trọng của sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, báo cáo tài chính.