Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế gồm 3 phần. Phần 1 trình bày về hối đoái và thị trường hối đoái. Phần 2 trình bày về phương tiện thanh toán quốc tế. Phần 3 trình bày các phương thức thanh toán quốc tế.