Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo và tổng quan về quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.