Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 5 - Đại học Ngoại thương

Chương 5 trình bày những lý thuyết chung về tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được: Khái niệm tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, phân loại hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.