Bài giảng Lập trình java 5: Bài 7 - FPT universiry

Bài 7 tổ chức giao diện thuộc bài giảng "Lập trình java 5" trình bày về: Layout là gì, template là gì, tổ chức giao diện, viewresolver, tổ chức trang layuot.jsp, xem xét tình huống, template, mã nguồn của layout.jsp, mã nguồn của index.jspvà about.jsp, mã homecontroller... Mời các bạn tham khảo.