Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5

Chương 5 Kế thừa và đa hình thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface).