Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Chương 4: Kiểm toán nợ phải trả. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vay và nợ ngắn hạn/dài hạn; phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn; thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm; chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn; phải trả nội bộ ngắn hạn và dài hạn.