Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Chương 3: Kiểm toán tài sản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn.