Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nợ tiềm tàng; các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; giả định hoạt động liên tục; soát xét giao dịch với các bên liên quan; đánh giá kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!