Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

"Bài giảng Kiểm toán - Bài 7: Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính" trình bày thực hiện những hoạt động theo yêu cầu để kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính; trao đổi với nhà quản lí và ủy ban kiểm toán; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.