Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán - Bài 5: Đánh giá kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính" để nắm chi tiết ảnh hưởng của hoạt động kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính tới kiểm toán; những bộ phận cấu thành và nguyên tắc của kiểm soát nội bộ; kiểm soát nội bộ quá trình lập báo báo tài chính.