Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

"Bài giảng Kiểm toán - Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán" gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.