Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

"Bài giảng Kiểm toán - Bài 2: Quy trình hình thành ý kiến kiểm toán" trình bày khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung các giai đoạn của quy trình hình thành ý kiến kiểm toán.