Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

"Bài giảng Kiểm toán - Bài 1: Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế" trình bày bản chất của kiểm toán tài chính và vai trò của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế; công ty kiểm toán độc lập; a kế toán với kiểm toán báo cáo tài chính ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán; cơ cấu tổ chức kiểm toán độc lập và trách nhiệm của các kiểm toán viên trong kiểm toán; quy trình kiểm toán tài chính...