Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 2 - Trần Thị Giang Tân

Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 2: Gian lận - Biện pháp phòng ngừa gian lận" trình bày định nghĩa gian lận, các công trình nghiên cứu gian lận kinh điển, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, các phương pháp gian lận trên BCTC.