Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chương này giúp các bạn nắm được những nội dung như sau: Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế, các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau,...