Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.