Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.