Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Mở

Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 7 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.