Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

Hãy tham khảo Bài giảng Kế toán tài chính chương 6: Bảng cân đối kế toán dưới đây với mục tiêu giúp người học nắm rõ những quy định về hệ thống báo cáo tài chính, hiểu rõ mục đích - nội dung của bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính, hiểu các nguyên tắc - cơ sở và phương pháp lập bảng cân đối kế toán từ đó có thể lập bảng cân đối kế toán.